-

ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΓΕΘΥΝΣΗ ΣΤΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΗΜΕΡΙΑ

by: Γιάννης Ευσταθόπουλος


Οκτώβριος 2019

From Economic Growth to Sustainability and Well-being

Το ανανεωμένο ενδιαφέρον στη διεθνή και εγχώρια δημόσια σφαίρα για τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της ανάπτυξης καθιστά εκ νέου επίκαιρες τις ολιστικές και «πέραν-του-ΑΕΠ» προσεγγίσεις. Το ενδιαφέρον αυτό ανακύπτει από την όξυνση της συχνότητας, της κλίμακας και της έντασης των φυσικών καταστροφών, τη διεύρυνση των κοινωνικών ανισοτήτων και τις αντιφάσεις που καταγράφονται μεταξύ οικονομικής μεγέθυνσης και κοινωνικής ευημερίας σε παγκόσμια κλίμακα. Αντικείμενο του κειμένου εργασίας αποτελεί η συνοπτική παρουσίαση της δημόσιας συζήτησης και διεθνούς εμπειρίας άσκησης πολιτικής με επίκεντρο τις έννοιες της ευημερίας (well-being) και της βιωσιμότητας (οικονομικής, κοινωνικής και περιβαλλοντικής). Αρχικά επιχειρείται μια σύντομη αποσαφήνιση των παραπάνω εννοιών και των μεταξύ τους σχέσεων. Στη συνέχεια, παρουσιάζεται ένα χρονικό με εμβληματικά γεγονότα της τελευταίας δεκαετίας στο εν λόγω πεδίο. Στην ίδια ενότητα παρουσιάζονται επίσης καλές πρακτικές ενσωμάτωσης της ευημερίας και της βιωσιμότητας σε επίπεδο άσκησης πολιτικής. Ακολουθεί, σε τρίτο στάδιο, μια συνοπτική επισκόπηση της διεθνούς βιβλιογραφίας, στην οποία παρατίθενται ευρήματα, διαπιστώσεις και προτάσεις με αυξημένο ενδιαφέρον στο πλαίσιο της τρέχουσας εγχώριας και διεθνούς πολιτικής και οικονομικής συγκυρίας. Τέλος, στην τελευταία ενότητα διατυπώνονται προτάσεις άσκησης πολιτικής, με στόχο την υπέρβαση των αδυναμιών που καταγράφονται σήμερα σε ό,τι αφορά την ταχύτητα, την κλίμακα και το εύρος των διαδικασιών μετάβασης σε ένα νέο βιώσιμο και δίκαιο αναπτυξιακό υπόδειγμα.
Download
Share
From_economic_growth_to_sustainability.png